Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๓

 

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๓ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๒ การรับสมัครนักศึกษา ข้อ ๙ และตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  รายละเอียด
  สมัครเรียนได้ที่ : apr.mcru.ac.th/admission

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน