Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 60 หนังสือน่าอ่าน ความรู้ทั่วไป

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 60 หนังสือน่าอ่าน ความรู้ทั่วไป มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. ความเป็นผู้นำทางการศึกษา รายละเอียด
          2. การศึกษาเชิงผลิตภาพ = Productive education : การเรียนการสอนเพื่อสร้างผลผลิตและนวัตกรรม รายละเอียด
          3. การจัดการนวัตกรรม = Innovation Management  รายละเอียด
          4. การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล = School management in digital era  รายละเอียด
          5. การพัฒนาหลักสูตร = Curriculum development  รายละเอียด
  

          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ