Accessibility Tools

ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

  

              ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นั้น 

              มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดีและ ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์  

              เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออกเพื่อการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 


  
  รายละเอียด
ใบสมัคร-2567
  สมัครออนไลน์

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา