Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" THE 7th RAJABHAT UNIVERSITY NATIONAL AND INTERNATIONAL RESEARCH AND ACADEMIC CONFERENCE ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


   

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา