Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือน กันยายน 2566”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือน กันยายน 2566”
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารร่มพฤกษ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารศิลปากร ปีที่ 66 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2566
                    ✿ ✿ ✏️ วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
 
                    📍 Linkแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือน กันยายน 2566” https://shorturl.asia/7Nui9
                    📍บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์
                    Link :https://shorturl.asia/xtR4Z
                    ☎️ ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ