Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2567

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2567 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับทุกคณะ จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการดำเนินการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
          ☞☞☞โดยสามารถสแกนข้อมูลจากคิวอาร์โค้ดในภาพ หรือคลิกลิงก์ ซึ่งประกอบไปด้วย
          วิธีการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-books)
          รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ (e-books)
          รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (e-Books)
          หมายเหตุ : สามารถคัดเลือกหนังสือได้ไม่จำกัดจำนวน

          *ขอความร่วมมือในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31ตุลาคม 2566 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว สำนักฯ จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความเหมาะสมต่อไป.

          ติดต่อสอบถามเรื่องการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
          โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1606
          หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ (บรรณารักษ์) ชั้น3 อาคารห้องสมุด(สำนักวิทยบริการฯ)

 
 
   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ