Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

 

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 9 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน