Accessibility Tools

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
   

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกาา ข้อ 7 และ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน