Accessibility Tools

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563–2564

          ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทน พระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและ ส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ดังนี้ 

          ๑. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ตามลำดับ 
          ๒. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.  ตามลำดับ 
          ๓. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ 
              ๓.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ตามลำดับ
              ๓.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ตามลำดับ

 

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา