Accessibility Tools

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

                 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่าน https://itas.nacc.go.th/go/eit/hdxj2q

                 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th
                 2. ค้นหาชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง
มมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงหาวิทมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ