Accessibility Tools

ประกาศการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคปกติ ในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคปกติ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
  

                ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยใช้พื้นที่อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสนามในการจัดแข่งขันซึ่งมีผู้เข้าร่วม การแข่งขัน จํานวนกว่า ๒๖,๐๐๐ คน 

                การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงเห็นสมควรให้อาจารย์ผู้สอนที่มีรายวิชาที่อยู่ใน ตารางเรียนระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้พื้นที่อาคารเรียนเป็นสนามในการจัดการแข่งขัน และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาอันเนื่องจากมีจํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดและจํานวนมากในช่วงวันดังกล่าว
 

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน