สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "กิจกรรมค้นหาแพะสายพันธุ์ดี" ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเครือข่าย

         สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "กิจกรรมค้นหาแพะสายพันธุ์ดี" ของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดเครือข่ายภายใต้โครงการสัตวศาสตร์ MCRU บริการสู่ชุมชน จัดงานประกวดแพะเนื้อ-แพะนม ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

         ✨เกณฑ์การตัดสิน
         🟩ประเภทแพะนม และแองโกลนูเบียน
         1) ลักษณะทั่วไป หุ่นท่วงท่าสวยงาม
         2) ลักษณะความเป็นแพะนม หรือแพะกึ่งเนื้อกึ่งนม
         3) ความจุของร่างกาย สัดส่วนตามขนาด อายุ และระยะให้นม
         4) อวัยวะสืบพันธ์ุ
         🟩ประเภทแพะเนื้อ
         1) ลักษณะทั่วไป
         2) ลักษณะประจำพันธ์ุสมบูรณ์ และสมส่วน
         3) ลักษณะกล้ามเนื้อ
         4) ลักษณะโครงสร้างกระดูก
         5) ไม่เน้นลักษณะสีขน

  รายละเอียด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook : สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี