มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลหรือวันสำคัญตามประเพณีนิยม การแสดงความปรารถนาดีต่อกันขอให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์

 วิดิโอโดยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

  รายละเอียด
   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ