Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ในเทศกาลหรือวันสำคัญตามประเพณีนิยม การแสดงความปรารถนาดีต่อกันขอให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์

 วิดิโอโดยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (เพิ่มเติม)

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ