Accessibility Tools

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566
  

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออก โดยผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้ 

  รายละเอียด
ใบสมัคร

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา