ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครผู้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566
(จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี อุทัยธานี และ สุพรรณบุรี)
  

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นสถาบันหนึ่งที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนา ครูตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอ ภาคทางการศึกษา (กสศ.) จํานวน 31 ตําแหน่ง ใน 6 จังหวัด (รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ) เพื่อให้การ ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทาง การศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ผู้สมัครรับทุนดังนี้

  รายละเอียด

  

  ที่มา : คณะครุศาสตร์