Accessibility Tools

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562
 

                  ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ในการ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ระหว่างวันที่ 1–13 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม นั้น  
                  ในการนี้ จึงขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เข้ารับการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา