Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 7 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน