Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ แก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา

                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (microsoft volume license) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix ให้มีความทันสมัยปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือ สปายแวร์

                 โดยสามารถติดต่อขอรับสิทธิการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะ /หรือขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ (กรณีติดตั้งเอง) ได้ที่ แบบฟอร์มขอรับรหัสผลิตภัณฑ์

 โปรแกรม  รายละเอียด  สำหรับ
 Windows  ซอฟต์แวร์การจัดการระบบ  อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา
 Microsoft Office  ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงาน  อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา
 Microsoft Office 365      ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงานแบบออนไลน์/ออฟไลน์  อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา
 
                 เนื่องจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้ รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น

                 1. ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์แจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
                 2.
รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
                 3. หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
                 4.
ซอฟแวร์เหล่านี้มีขอบเขตการใช้งานเฉพาะบุคคล ห้ามแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลอื่น
                 5. ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือดัดแปลงหรือปรับแก้รหัสซอฟต์แวร์ในทางที่จะละเมิดลิขสิทธิ์

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ : 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ