Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางบริการออนไลน์ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

                      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เพิ่มช่องทางการบริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีการให้บริการดังนี้
                      งานห้องสมุด
                      1. การจองหนังสือออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร
                      2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK)
                      3. บริการยืมหนังสือต่อออนไลน์
                      4. บริการช่วยการค้นคว้าบทความวิจัย บทความวิชาการ บทคัดย่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
                      5. บริการช่วยการค้นคว้าฐานข้อมูลออนไลน์
                      6. สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศด้านสื่อโสตทัศน์
                      7. ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโออบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
                      8. สมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์
                      9. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ของสำนักฯ
                      10. หนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม- มิถุนายน 2564 หรือ http://matrix.mcru.ac.th

                      งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                      1. การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
                      2. การใช้งาน Microsoft Office 365 for Education
                      3. การใช้งาน Google for Education

 Δ รายละเอียดงานห้องสมุด
 Δ รายละเอียดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ