Accessibility Tools

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

                    สาขาวิชาจะติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์จากใบสมัครเรียน เพื่อแจ้ง Username และ Password ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หากไม่ได้รับการติดต่อ ให้สอบถาม Username และ Password จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งข้อความทาง inbox ที่เพจ: ศูนย์คอมพิวเตอร์ MCRU ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศออนไลน์เท่านั้น นักศึกษาไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องร่วมกิจกรรมทุกคน

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร