Accessibility Tools

ประกาศงดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาค ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 21 -22) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง งดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาค
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 21 -22)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


                     ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือ สทศ. จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาคราฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการสอบใบอนุญาตประกอบชิชาชีพครูครั้งแรก โดยกำหนดจัดสอบวันที่ 20-21 ก.พ. 2564 นั้น
                     การนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงของดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาคระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 21 -22) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียด  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย