Accessibility Tools

การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ
เรื่อง การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564


                     เพื่อให้การได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมดำเนินการสรรหาสรรหานายกองค์การนักศึกษาคณะให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน คณะครุศาสตร์ จึงออกประกาศดังนี้

รายละเอียด  ที่มา : คณะครุศาสตร์