Accessibility Tools

คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 
คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔


                     ด้วยนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ จะหมดวาระในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ของคณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด


 

  ที่มา : คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์