Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔

                     ด้วยนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จะหมดวาระในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา