Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2564

                   ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 64 ณ ใต้อาคาร 11 เวลา 09.00-15.00 น.

 

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ