Accessibility Tools

ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "โครงการปรับจิตคิดบวก"

                   ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "โครงการปรับจิตคิดบวก" ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 64 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์