Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

                   ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 64 ณ ลานวัฒนธรรมพังพลาย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ค่ะ รับจำนวนจำกัด 20 คน


  

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี