Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

📣 ประกาศรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564📣

                    ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

› › เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 หรือครบตามจำนวนที่กำหนด
                    ภาคปกติ
                    1. 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
                    2. 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
                    3. 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
                    4. 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
                    5. 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
                    6. 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.

                    ภาคพิเศษ
                    7. 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น., เวลา 13.00 – 15.00 น.
                    8. 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น., เวลา 13.00 – 15.00 น.

› › เดือนมีนาคม 2564 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 หรือครบตามจำนวนที่กำหนด
                    ภาคปกติ
                    1. 1 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
                    2. 2 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
                    3. 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. , เวลา 15.00 – 17.00 น.
                    4. 4 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
                    5. 5 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.
                    6. 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
                    7. 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
                    8. 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
                    9. 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

                    ภาคพิเศษ
                    6. 7 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
                    7. 14 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
                    8. 21 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
                    9. 28 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ