Accessibility Tools

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการประกวดคลิปวีดิโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด"

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกวดโครงการประกวดคลิปวิดิโอสร้างสรรค์
ในหัวข้อ“ MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

                     ด้วยกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกวด คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ“ MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อส่งเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แสดงความรู้ความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอ รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้
                     1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกชั้นปี
                     2. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
                         2.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 3 - 5 คน (ต่างคณะได้)
                         2.2 ความยาวของวิดีโอ 3 - 5 นาที (ภาพเคลื่อนไหว/ภาพนิ่ง)
                         2.3 รายละเอียดในคลิปวิดีโอ ต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ลดผู้เสพหน้าใหม่ และมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                         2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องตรงตามหัวข้อที่กำหนด ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการนำเสนอ
                         2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใส่โลโก้และชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อนหรือปิดเรื่องตามความเหมาะสม
                         2.6 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้านเพลง เสียงประกอบ ภาพ หรือ ผลงานอื่นใดที่ปรากฏอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
                         2.7 รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ กองพัฒนานักศึกษา
                         2.8 การประกวดแข่งขัน วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ช้องนาง ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
                         2.9 ประกาศผลการแข่งขันภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
                         2.10 รางวัล Popular vote จะดูจากการเข้าถึงวิดีโอมากที่สุด ผ่านสื่อโซเชียล ออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 18 -25 มีนาคม 2564 สิ้นสุดเวลา 10.00 น.
                         2.11 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                         2.12 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียด
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ
ใบสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา