Accessibility Tools

ประกาศรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2563

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
                     เพื่อให้การดำเนินการรับแบบยืนยันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้นปีที่ 1 -5 ติดต่อรับ-ส่ง แบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563 ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้

รายละเอียด
รายชื่อรับแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 1
รายชื่อรับแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 2
รายชื่อรับแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 3
รายชื่อรับแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 4
รายชื่อรับแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 5

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา