Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษา
"วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม" ประจำปีการศึกษา 2563

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับทุนการศึกษาจาก "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม" และมอบให้คณะฯ ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุน นั้น
                     การนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ขอรับทุน "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม" ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม