Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม"

                     ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม" ซึ่งได้รับจัดสรรทุน จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และประเภทหารายได้ระหว่างเรียนนั้น คณะฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและได้พิจารณาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้ คือ

 

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์