Accessibility Tools

แนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง) ภาคเรียนที่ 2/2563

                     แนวทางการจ่ายเงินคืนนักศึกษา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง) ภาคเรียนที่ 2/2563 ตามประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

รายละเอียด
  ติดต่อสอบสอบเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  มาตราการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะสอง

 
 

  ที่มา : งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน