Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา

                     ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน ระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบขั้นตอน การเช็คการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และสามารถติดต่อประสานข้อมุลกับเจ้าหน้าที่โดยตรง หากกิจกรรมไม่ครบ โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ระบบกิจกรรมนักศึกษา MCRU

ขั้นตอนการเช็คกิจกรรมในระบบบริหารกิจกรรมนักศึกษา
   

 

 

  ที่มา : ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา