Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ฯ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม"

                     ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม" จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และประเภทหารายได้ระหว่างเรียน โดยได้ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนแต่ละประเภทดังนี้

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี