Accessibility Tools

ประกาศเลื่อนรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เลื่อนรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

                     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ (ศบค.) ได้กำหนดให้จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน ๒๘ จังหวัด ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราความสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศให้ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนระบบ Online ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะมีความปลอดภัยมากขึ้น
                     ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และจำกัดการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนการรับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งกำหนดให้รับแบบยืนยันฯ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ จึงขอเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะมี ความปลอดภัยมากขึ้น

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา