Accessibility Tools

เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เดือนมกราคม 2564

                    ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2564 ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ในวันและเวลา ดังต่อไปนี้

  วันพุธ  ภาคปกติ รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 15.00 น.
    ภาคปกติ รอบที่ 2 เวลา 15.00 - 17.00น
  วันอาทิตย์ ภาคปกติ เวลา 09.00 - 11.00 น.
    ภาคพิเศษ เวลา 13.00 - 15.00 น.
                   
                    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
                    ***หากนักศึกษาไม่สะดวกเข้าสอบในระยะเวลาดังกล่าว สามารถรอตารางการสมัครสอบในเดือนถัดไป
                    ***เนื่องจากมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้นักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย ในการเข้ารับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (หากนักศึกษาไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้)

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ