Accessibility Tools

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”
ประจำปีการศึกษา  2566

               ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับทุนการศึกษาจาก “วิจิตรพงศ์พันธุ์  เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” จำนวน 500,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการนำเงินทุนไปสร้างรายได้ระหว่างเรียน และเพื่อให้การดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา“วิจิตรพงศ์พันธุ์  เพื่อส่งเสริมศาสนา  การศึกษา และสังคม” โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

  
  รายละเอียด
แบบเสนอขอทุนวิจิตร-ปี-2566
ใบรับรองความประพฤติ-2566
ใบสมัคร-2566

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา