Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
  

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญ มณีศรีจอมบึง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ นั้น 
            บัดนี้
การพิจารณาผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตาม บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
            ผู้ที่มีบัญชีรายชื่อแนบตามประกาศนี้ จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคเรียน โดยมีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา