Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง
ประจําปีการศึกษา
2566 ภาคการศึกษาที่ 2
  

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ นั้น 

            บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อ ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา