Accessibility Tools

ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2

 

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะให้ทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านดนตรี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 จํานวน 39 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถ ได้แสดงออก และการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

  รายละเอียด
ใบสมัคร

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา