Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษารหัส 60 / 61/ 62 ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2566

               ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษารหัส 60 / 61/ 62 ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอประกาศ เลขที่ส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมวิธีการสมัครสมาชิกและขั้นตอนการดำเนินการในระบบของคุรุสภา ดังนี้

               เลขที่ส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมวิธีการสมัครสมาชิก

               วิธีการสมัครสมาชิก ksp e-service        
       
               ขั้นตอนต่อไปนักศึกษาเข้าไปดำเนินการในระบบของคุรุสภาด้วยตนเอง

   

 

  ที่มา : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์