Accessibility Tools

ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

                 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 8 มีนาคม 2566  โดยเลือกตั้งออนไลน์  ระหว่าง เวลา 08.30-15.30 น.

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา