Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

                    -อบรมเวลา 13.00 - 15.00 น. และ สอบ เวลา 15.00 - 16.30 น.
                     ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    -อบรมเวลา 15.00 - 17.00 น. และ สอบ เวลา 17.00 - 18.30 น
                     ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

                    -อบรมเวลา 13.00 - 15.00 น. และ สอบ เวลา 15.00 - 16.30 น.
                     ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

                    -อบรมเวลา 15.00 - 17.00 น. และ สอบ เวลา 17.00 - 18.30 น
                     ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ