Accessibility Tools

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1️ ตรวจสอบรายชื่อ หากนักศึกษามีรายชื่อดังลิงค์ที่แนบให้ติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา

 

 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา