Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์ การผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

                   ประชาสัมพันธ์ การผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา สงสัยติดต่อ  032720536 ต่อ 1702

แบบฟอร์มคำร้อง

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา