Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2565

                   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กําหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาค พิเศษ ประจําปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึง ประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2565 เป็น การทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา