Accessibility Tools

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่ผ่าน การทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รหัส 57 58 59 60 61 และ 62 (2 ปีหลัง)

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
แต่ยังไม่ผ่านการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รหัส 57 58 59 60 61 และ 62 (2 ปีหลัง)

                    ขอความกรุณาลงชื่อในแบบฟอร์ม เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารต่อไป โดยสามารถลงชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 15 กันยายน 2563 และเข้ารับการอบรมและการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์
• วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 18.00 น.
• วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 18.00 น.

แบบฟอร์มลงทะเบียน

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ