Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับให้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด
เอกสารแนบท้าย
รายชื่อผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา
รายชื่อผู้กู้รายใหม่

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา