Accessibility Tools

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
ประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินโครงการTO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อให้การ ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกําหนดให้จัดการประกวด ตราสัญลักษณ์ (Logo) TO BE NUMBER ONE MCRU เพื่อนําผลงานที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดดังนี้

  รายละเอียด
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบ

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา